Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERHUUR VAN DE VESTIGING ""Le Boisseliège""


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De reservering wordt overeengekomen met de verhuurders PAQUAY Marie Francine, geboren 08/09/1974 en CHEYRELS Bernard Pierre, geboren 23/04/1971

 • Adres: Rue du Boisselier, 9 4032 Chênée

 • Telefoon: +32496534778

 • E-mailadres: marie.paquay@gmail.com

 • Bankrekening (van de verhuurder): IBAN BE71 732 677 04 24

 • BCE/BTW-nummer (indien van toepassing): BE***


Het contract is een toeristisch huurcontract (of ook: seizoenshuur). De huurperiode vormt een essentiële voorwaarde, zonder welke het contract niet tot stand zou zijn gekomen. De huurder kan zijn hoofdverblijfplaats niet vestigen in het gehuurde gebouw.


Het etablissement beschikt over 1 accommodatie voor een capaciteit van 4 personen.

Accommodatiedetails: Le Boisseliège; Rue du Boisselier, 7 4032 Chênée; capaciteit voor 4 personen


De huurder is verplicht de in de huurprijs aangekondigde maximale capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van dit contract, ten gevolge van de schuld van de huurder, waarbij het huurbedrag definitief verworven blijft door de verhuurder.


De huurder dient op de aangegeven dag en op de aangegeven tijdstippen te arriveren. Bij te late of vertraagde aankomst dient de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN HET CONTRACTDe huur wordt effectief na betaling van een aanbetaling van 50% van de prijs van het verblijf:

 • wordt verzameld door het beveiligde betalingssysteem (Stripe) bij online boeken;

 • of te voldoen op het bankrekeningnummer van de verhuurder binnen 3 dagen na ontvangst van de elektronische reserveringsbevestiging (voucher).


Het saldo van het verblijf (resterende 50%) dient uiterlijk 7 dagen voor aankomst door overschrijving op het bankrekeningnummer van de verhuurder te zijn voldaan.


Elke reservering die binnen 7 dagen vóór de aankomstdatum wordt gemaakt, wordt als laattijdig beschouwd. In dit geval wordt het saldo van het verblijf bij ontvangst van de elektronische reserveringsbevestiging (voucher), dat wil zeggen vóór aanvang van het verblijf, op het bankrekeningnummer van de verhuurder gestort.
ARTIKEL 3: SOLIDARITEIT

Bij meerdere huurders is degene die de reservering heeft gemaakt verantwoordelijk voor de schulden en vorderingen van alle huurders.ARTIKEL 4: LAATSTE BETALING

Indien de verhuurder de betalingen niet binnen de gestelde termijn ontvangt, kan hij de huur opzeggen per aangetekende brief of e-mail binnen de 3 dagen volgend op de voorziene betalingsdatum.

Deze clausule is niet van toepassing op late boekingen.


Elk door de huurder verschuldigd bedrag dat 7 dagen na de vervaldatum niet is betaald, zal van rechtswege een rente opleveren en zonder ingebrekestelling, ten gunste van de verhuurder, een rente tegen de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum, de rente voor elke maand begon voor de hele maand te betalen.ARTIKEL 5: ANNULERINGEN – VOORTIJDIG VERTREK – NO-SHOW


 1. Annulering door de huurder

Elke annulering moet per aangetekende brief of e-mail worden gemeld en aan de verhuurder worden gericht.

De annuleringsvoorwaarden vastgelegd in het elektronische bestelformulier (voucher) zijn van toepassing.


In geval van overmacht (of handelen van de prins) voor de ene of de andere partij:

 1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld naar een latere datum die tussen partijen moet worden overeengekomen (voucher voor een bedrag gelijk aan dat van de reservering, af te trekken van een toekomstig verblijf).

Indien er binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, worden de betaalde bedragen volledig aan de huurder terugbetaald.


 1. In overleg tussen beide partijen wordt het contract opgezegd en worden alle reeds door de verhuurder ontvangen bedragen aan de huurder terugbetaald


 1. Annulering door de verhuurder

Elke annulering dient per aangetekende brief of e-mail te worden gemeld en aan de huurder te worden gericht.

De annuleringsvoorwaarden vastgelegd in het elektronische bestelformulier (voucher) zijn van toepassing.


In geval van overmacht (of handelen van de prins) voor de ene of de andere partij:

 1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld naar een latere datum die tussen partijen moet worden overeengekomen (voucher voor een bedrag gelijk aan dat van de reservering, af te trekken van een toekomstig verblijf).

Indien er binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, worden de betaalde bedragen volledig aan de huurder terugbetaald.


 1. In overleg tussen beide partijen wordt het contract opgezegd en worden alle reeds door de verhuurder ontvangen bedragen aan de huurder terugbetaald


 1. Voortijdig vertrek

Het voortijdig vertrek van de huurder heeft geen enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van de prijs van het verblijf tot gevolg.


 1. No-show van de huurder (no-show)

Indien de huurder niet komt opdagen binnen de 24 uur volgend op de aankomstdatum vermeld op het contract:

 • de reservering vervalt automatisch;

 • de betalingen blijven bij de verhuurder, die zich het recht voorbehoudt het saldo van de huurder te vorderen;

 • de verhuurder kan over zijn eigendom beschikken.ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEDEN – VERZEKERING


 1. Brand verzekering

De huurder dient verzekerd te zijn door een Brandverzekering (resort) voor eventuele schade die hij aan het gebouw en het gehuurde meubilair toebrengt.


De huurder verklaart, na dit te hebben geverifieerd, voor dergelijke risico's gedekt te zijn door zijn persoonlijke brandverzekering (resortverzekering).


In geval van wanprestatie verbindt de huurder zich ertoe een contract af te sluiten dat dit risico dekt, uiterlijk op de dag van het betreden van het gehuurde goed.


 1. Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (privéleven)

De huurder verklaart dat hij verzekerd is voor een familiale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (privéleven).


In geval van wanprestatie verbindt de huurder zich ertoe een contract af te sluiten dat dit risico dekt, uiterlijk op de dag van het betreden van het gehuurde goed.ARTIKEL 7: HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij niet-naleving van deze regel heeft de verhuurder het recht om de huurder de toegang tot zijn zaak te weigeren. Weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de verhuurder, zodat bij vertrek van de huurder geen terugbetaling in aanmerking kan komen.ARTIKEL 8: GEBRUIK EN BEZETTING VAN HET GEBOUW

De huurder verbindt zich ertoe zich respectvol te gedragen tegenover de bewoners en de omgeving in het algemeen (fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.). Hij gebruikt het gehuurde overeenkomstig de bestemming ervan en als een verstandig en verantwoordelijk persoon.


De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de verhuurder.


Levendige feesten zoals studentengevechten, pantyverbranding, dansfeesten etc. zijn niet toegestaan.ARTIKEL 9: KLACHTEN

Elke klacht dient binnen de 8 dagen na het einde van het verblijf per aangetekende brief of e-mail aan de verhuurder te worden overgemaakt. Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.


Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de accommodatie gelegen is bevoegd.ARTIKEL 9 bis: BEMIDDELING VAN DE FEDERATIE VAN GITES EN GASTENKAMERS VAN WALLONIË

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zullen zij hun klachten voorleggen aan het secretariaat van de Federatie van Gîtes en Bed & Breakfasts van Wallonië, die zal proberen een minnelijke oplossing voor te stellen.


Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de accommodatie zich bevindt bevoegd en zullen zij het Belgische recht toepassen.


Deze clausule is enkel van toepassing op inrichtingen die lid zijn van de Federatie van Gîtes en Bed & Breakfasts van Wallonië, in volgorde van bijdrage.ARTIKEL 10: CONTROLE VAN REIZIGERS

Verhuurder is gerechtigd de identiteit van alle bewoners van de accommodatie te controleren en vast te leggen conform de wet van 2007. De huurder dient een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) te overleggen.Te controleren bij de CGTARTIKEL 11: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de huurder geacht kennis te hebben genomen van voormelde voorwaarden en alle clausules te hebben aanvaard, uiterlijk bij de onlineboeking, bij de betaling van de aanbetaling en/of het saldo van het verblijf, of bij de inbezitneming van het etablissement.